ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
การรับสมัครและรายงานตัว

หลักฐานการสมัครและรายงานตัว

 1. หลักฐานการสมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

                   1.1 ใบสมัคร (ทบ.349001ติดรูปถ่ายขนาด 3 X 4 ซม.   ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ได้ถ่ายไว้ภายใน  6  เดือน
กรอกข้อความในช่องของผู้สมัคร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยมีหัวหน้าสถานศึกษาและบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ลงนามให้คำยินยอมให้เรียบร้อย

                   1.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่ชัดเจน ของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ โดยให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนา

                   1.3 หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศทและ หนังสือให้คำยินยอมของผู้ปกครอง จะต้องเป็น
ผู้ปกครองคนเดียวกับผู้ปกครองที่ลงนามในใบสมัคร

                   1.4 หลักฐานการศึกษา ปพ.1   ผู้สมัครต้องถ่ายใบ ปพ.1  จากต้นฉบับจริงของสถานศึกษาที่ตนเอง
ได้สมัครเข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช
.ปี 1 ลงนามรับรองการถ่ายสำเนาและรับรองคะแนนเฉลี่ย
โดยหัวหน้าสถานศึกษา หรือนายทะเบียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาปัจจุบัน จึงจะถือว่าเป็น
เอกสารที่ถูกต้อง

                   1.5 ใบรับรองการตรวจร่างกาย ออกให้โดยนายแพทย์โรงพยาบาลทหารเท่านั้น ( โดยมีนายแพทย์ฯ
รพ.ค่ายจักรพงษ์ ไปทำการตรวจและออกหนังสือรับรอง ณ ที่ทำการรับสมัครประจำทุกวัน
 )

                   1.6 ใบขอผ่อนผัน  

 

 2. หลักฐานการรายงานตัว นศท.ชั้นปีที่ 2 , 3 , 4 และ 5

                  2.1 ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น สถานศึกษาเดิม

                         2.1.2 ใช้ใบรายงานตัว รด.2 (สีขาว)

                         2.1.2 หนังสือรอรับสิทธิ์

                   2.2 ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น โอนย้ายสถานศึกษา

                         2.2.1 ใช้ใบรายงานตัว รด.3 (สีเขียว)

                         2.2.2 หนังสือรับรองการฝึก ซึ่งออกโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์การฝึก

นศท.มทบ./หน่วยฝึก นศท.จทบ.

                         2.2.3 หนังสือรอรับสิทธิ์

                    2.3 ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น ไม่สังกัดสถานศึกษา (เฉพาะ นศท.ชั้นปีที่ 4 และ 5)

                         2.3.1 ใช้ใบรายงานตัว รด.2 (สีขาว)

                         2.3.2 หลักฐานการสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป                

                      2.3.3 หลักฐานการสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4

                3การปฏิบัติของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ต้องปฏิบัติตั้งแต่สถานีที่ 1 ถึง 6 ดังนี้

                   - สถานีที่ 1    ตรวจหลักฐาน
                   - สถานีที่ 2    ตรวจร่างกาย

                 - สถานีที่ 3    ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
                 - สถานีที่ 4    ชำระเงินบำรุง/รับคู่มือ นศท.
                 - สถานีที่ 5    เก็บหลักฐาน
                 - สถานีที่ 6    ถ่ายรูป/ทำบัตรประจำตัว นศท.

 

               นศท.ชั้นปีที่ 1 ซ้ำชั้น ให้สถานศึกษาวิชาทหารทำบัญชีแยกจากบัญชีผู้สมัครใหม่ ใช้บัญชีรายชื่อ

แบบรายงานตัวสถานศึกษาเดิมหรือแบบรายงานตัวโอนย้ายสถานศึกษา และต้องปฏิบัติในการรายงานตัว ดังนี้

                 - สถานีที่ 1   ตรวจหลักฐาน
                 - สถานีที่ 4   ชำระเงินบำรุง/รับคู่มือ นศท.
                 - สถานีที่ 5   เก็บหลักฐาน

               4. การปฏิบัติของผู้รายงานตัว ซ้ำชั้น เลื่อนชั้น และโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2  
ถึง ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติเฉพาะ

                   - สถานีที่ 1   ตรวจหลักฐาน
                   - สถานีที่ 4   ชำระเงินบำรุง/รับคู่มือ นศท.
                   - สถานีที่ 5   เก็บหลักฐาน

               5. การชำระเงินบำรุง

                   5.1 นศท.ชั้นปีที่ 1        ชำระเงินบำรุง               650 บาท

                                                ค่าทำบัตรประจำตัว นศท.   100 บาท

                                                รวมเป็นเงินคนละ               750 บาท

                   5.2 นศท.ชั้นปีที่ 2 - 3   ชำระเงินบำรุง              650 บาท

                   5.3 นศท.ชั้นปีที่ 4 - 5  ไม่ต้องชำระเงินบำรุง

               6. การทำบัตรประจำตัว นศท.

                   6.1 ผู้สมัครใหม่ชั้นปีที่ 1   ต้องทำบัตรประจำตัว นศท.ทุกคน

                   6.2 นศท.ชั้นปีที่ 2 - 5(โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหารมาจากส่วนภูมิภาคต้องทำบัตรประจำตัว นศท.
ทุกคน

                   6.3 นศท.ชั้นปีที่ 2 - 5(ไม่โอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร)ไม่ต้องทำบัตรประจำตัวเว้นกรณีบัตรประจำตัว นศท.ชำรุด/สูญหาย

               7. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ที่กองทัพบกกำหนด

               8. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานศึกษาวิชาทหารควรมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ที่จะสมัครฯ
เพื่อให้เกิดความเคยชินและมีโอกาสปรับสภาพร่างกายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
           

               9. การแต่งกายผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ชาย แต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา หญิง ชุดกีฬาของสถานศึกษา

              10. ต้องไว้ผมสั้น ทรงผมของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ตามระเบียบ นรด.)

              11. กำหนดเวลาในการรับสมัครและรับรายงานตัว นศท.ตามที่ได้กำหนดเวลาให้กับสถานศึกษาไว้เพื่อป้องกัน
นักเรียน นักศึกษา และ นศท
.ไปสมัครและรายงานตัวไม่ทันอาจถูกขีดฆ่าชื่อผู้ไม่มาออกจากบัญชี โปรดได้แจ้งให้ นักเรียน
นักศึกษา และ นศท
.ไปพร้อมก่อนถึงเวลาเข้าที่รวมพลประมาณ 30 นาที (รวมพลเวลา 0800)

              12. โอกาสที่จะสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

                     12.1  นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร จะต้องสมัคร
เข้ารับการฝึกวิชาทหารในปีการศึกษาแรกที่ตนเองมีสิทธิ หากไม่สมัครไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารอีกต่อไป
ทั้งในสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งนั้น หรือในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งอื่น

                     12.2  นักเรียน นักศึกษา ซึ่งได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
เมื่อย้ายไปศึกษาในสถานศึกษาวิชาทหารให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้ในปีแรกที่เข้ารับการศึกษา

                     12.3  นักเรียน นักศึกษา ที่ย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
ในปีการศึกษาแรกที่ย้ายไปสังกัดสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่ แต่จะเข้ารับการฝึกวิชาทหารในชั้นสูงกว่าการศึกษา
สายสามัญ หรือสายอาชีพตามที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนดไว้ไม่ได้
เกี่ยวกับ นศท.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อปฏิบัติ
สิทธิของนศท.
การแต่งตั้งยศ
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com