ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
dot
dot


style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">


สด.9 คืออะไร ทำไมต้องทำ ?

สด.9 คือ หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน
          บรรดาชายซึ่งมีสัญชาติไทย เมื่อมีอายุย่างเข้าสิบแปดปีในพุทธศักราชใด ให้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชี
ทหารกองเกินภายในพุทธศักราชนั้น  ผู้ใดไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคล
ซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปแจ้งแทน ให้นายอำเภอสอบสวน เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้
ถ้าไม่มีผู้มาแจ้งแทน ให้ถือว่าผู้นั้นหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน  
          เมื่อได้รับการขอลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้ ให้นายอำเภอออกใบสำคัญหรือใบรับ ให้ผู้ขอลงบัญชี
ทหารกองเกินไว้เป็นหลักฐาน หากใบสำคัญชำรุดหรือสูญหาย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อขอรับ
ใบสำคัญใหม่โดยเสียค่าธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมผู้ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรานี้แล้วให้ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ของพุทธศักราชถัดไป

หลักฐาน

1.  สำเนาทะเบียนบ้าน
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.  สำเนาสูติบัตร
4.  กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ของตนเอง หรือของบิดา หรือของมารดา ต้องนำหลักฐานมาด้วย

ข้อแนะนำ

1.  นศท.ควรไปดำเนินการในช่วงปิดเทอม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการเรียน
2.  นศท.จะต้องส่งหลักฐาน สด.9 ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ศฝ.นศท.มทบ.12 เพื่อทำหลักฐานนำปลดเมื่อสำเร็จ
การศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
คอลัมน์ประจำเว็บ

หน้าที่พลเมืองที่ดี
" ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก "
การอ่านเพื่อการเป็นทหารอาชีพ
ไทยชนะ คือ อะไร ?
ชีวิตคิดบวกCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com