ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
นโยบายด้านการฝึก

 

นโยบายการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

- - - - - - - - - - - - - -

         ตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 123/2564 เรื่อง การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้

เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา

มุ่งเน้นการเตรียมการผลิตกาลังพลสารองที่มีคุณภาพ สร้างเยาวชนที่ดีให้กับสังคม และยกระดับให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงอันทรงคุณค่าของกองทัพ

นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

. นโยบายทั่วไป : เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา จึงกำหนดนโยบายทั่วไป สาหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้

             1) นำหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งกองทัพบกอนุมัติให้ใช้ล่าสุด มาดำเนินการฝึก

             2) ปรับกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นแบบ Active Learning และนำแนวทาง การฝึกครูฝึกต้นแบบ มาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกวิชา

             3) ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะ 8 ประการของ รด.New Gen. พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่าย รด.จิตอาสา เพื่อสนับสนุนทางราชการตามขีดความสามารถ

             4) ให้ศูนย์การฝึก/หน่วยฝึก ขอรับการฝึกวิชาทหารจากหน่วยทหารในพื้นที่รวมทั้งจัดกิจกรรม เปิดหน่วยทหารเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เข้าศึกษาดูงาน

  5) ให้หน่วยขยายผลและประชาสัมพันธ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยการจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึกวิชาทหาร ต้อนรับผู้ปกครอง (Open House)

  6) ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ อำนาจตุลาการ และหน่วยงาน ด้านความมั่นคง โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของทหารที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชน

  7) นำโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมาดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้ฝึกปกครองตามสายการบังคับบัญชา รวมทั้งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามฝึกและแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วย ให้มีความพร้อมสูงสุด

  8) ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการ DMHTT (Distancing, Mask wearing, Hand washing, Testing, Thaichana) คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ

. นโยบายเฉพาะ :

             1) ด้านทัศนคติของ นศท. และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

                 ก) ให้ความสำคัญกับทัศนคติของนักศึกษาวิชาทหารที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพ โดยมีการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัครเข้ารับ การฝึกวิชาทหาร และกรณีตรวจพบนักศึกษาวิชาทหารที่มีทัศนคติด้านลบต่อสถาบัน และกองทัพ ให้กำหนดมาตรการดำเนินการเบาไปหาหนัก ตั้งแต่การอบรมปรับทัศนคติ การตัดคะแนนความประพฤติ จนถึงการพ้นสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

                 ข) ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สมัครเป็น นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสาพระราชทาน เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในห้วงเวลา ที่เหมาะสม รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

                 ค) ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหาร  ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยให้ตระหนักและซาบซึ้งในการต่อสู้ เสียสละของบรรพบุรุษที่ได้ดารงรักษาชาติไทย ทั้งนี้ ให้หน่วยฝึกวิชาทหารจัดทาเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เข้าศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลที่สำคัญ

       ง) จัดทำประวัติในการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารแต่ละนาย ทั้งในด้านความถนัดหรือความสามารถพิเศษ รวมถึงลักษณะด้านจิตใจความกระตือรือร้น ในการรับการฝึก เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการสมัครสอบเข้ารับราชการในกองทัพบกและการคัดเลือกหรือสมัครเข้าเป็นกาลังพลสำรอง

    2) ด้านการดำเนินการฝึก

                 ก) ใช้หลักสูตรการฝึกที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งกองทัพบกอนุมัติให้ใช้ล่าสุดมาดำเนินการฝึกอบรม โดยเน้นเป็น วิชาทหาร ร้อยละ 55 และวิชาทั่วไป ร้อยละ 45

                 ข) การฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น ให้หน่วยฝึกวิชาทหารยึดถือตามแนวทางคู่มือการฝึกว่าด้วย แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (รร.ทม.รอ.) .. 2560 เป็นหลัก

                 ค) ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึกทุกระดับต้องระลึกเสมอว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นการฝึก เพื่อเรียนรู้วิชาทหาร พัฒนาร่างกาย, จิตใจ, ความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและกองทัพ ทั้งนี้ ส่งเสริมให้มีการฝึกหลักสูตรพิเศษ อาทิ หลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซล เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถพิเศษของนักศึกษาวิชาทหาร และการฝึกศิลปะป้องกันตัวสอดแทรกในการออกกาลังกาย

                 ง) มุ่งเน้นการฝึกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนักศึกษาวิชาทหาร ด้านความมีวินัย การแต่งกาย ลักษณะทหารที่ดี และการแสดงความเคารพ ทั้งในและนอกหน่วยฝึกวิชาทหาร ให้ปรากฏและเป็นที่ประทับใจ แก่ประชาชนที่พบเห็น โดยให้มีการฝึกปรับปรุงวินัยเพิ่มเติมจากการฝึกปกติ กรณีกระทำผิดวินัยหรือการแต่งกายไม่เหมาะสม

                 จ) จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กำลังพลสารอง อย่างจริงจัง เพื่อให้ นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกำลังพลสำรองของกองทัพเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหาร

                 ฉ) สอดแทรกการฝึกทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิทยา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติให้กับนักศึกษาวิชาทหารในทุกขั้นตอนของการฝึก เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษาวิชาทหาร มีจิตสำนึกความรักชาติและกองทัพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

                 ช) จัดให้มีการอบรม และปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการข่าว เพื่อทำหน้าที่แจ้งเบาะแส บุคคลหรือขบวนการที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาวิชาทหารเป็นลำดับแรก เพื่อเสริมระบบข่ายงานข่าวตามโครงการแหล่งข่าวประชาชนของกองทัพบก

                 ซ) หน่วยฝึกวิชาทหาร ต้องให้ความสำคัญกับระยะเวลา และการเข้ารับการฝึก โดยนักศึกษาวิชาทหารทุกนายจะต้องได้รับการฝึกภาคปกติตามเนื้อหาวิชา จำนวน 80 ชั่วโมง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.. 2561 ตอนที่ 2 การฝึกและการสอบ ดังนี้

                        (1) นักศึกษาวิชาทหารที่มีความจำเป็น เช่น ลากิจ, ลาป่วย, เกิดอุบัติเหตุ สามารถขาดการฝึกภาคปกติได้ไม่เกินร้อยละ 20 หรือ 16 ชั่วโมง ของเวลาการฝึก (80 ชั่วโมง)

                        (2) นักศึกษาวิชาทหารที่ขาดการฝึกภาคปกติเกินกว่าร้อยละ 20 หรือ 16 ชั่วโมง ของเวลาการฝึก (80 ชั่วโมง) โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิฝึกชดเชยจะหมดสิทธิสอบภาคปฏิบัติ ต้องตกซ้ำชั้น

                        (3) การลาหรือการขาดการฝึกภาคปกติทุกครั้ง หน่วยฝึกวิชาทหารต้องแจ้งให้ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารทราบ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลาหรือขาดการฝึก

                        (4) ในกรณีที่นักศึกษาวิชาทหารขาดการฝึกภาคปกติเกิน 16 ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเท่านั้น (รายละเอียดตาม ผนวก ค ข้อ 4) และได้รับอนุญาตให้ลาถูกต้อง โดยสถานศึกษาวิชาทหารรายงานฝึกชดเชยตามเกณฑ์การผ่อนผัน จึงจะไม่ถูก                                         ตัดคะแนนความประพฤติ และต้องมาเข้ารับการฝึกชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ขอลา

                        (5) การลงโทษด้วยการตัดคะแนนความประพฤติให้ปฏิบัติตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบนักศึกษาวิชาทหาร พ.. 2561 โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบฯ และการลงโทษทุกครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้นักศึกษาวิชาทหาร                                        

 

            

 

          

- - - - - - - - - - - - - -

 Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com