ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
bulletแบบฟอร์ม
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
dot
dot


style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true">


นโยบายด้านการฝึก

นโยบายด้านการฝึก

 

ก. นโยบายทั่วไป : เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา จึงกำหนดนโยบายทั่วไปสำหรับการฝึก นศท. ดังนี้

    ๑) นำหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ซึ่ง ทบ. อนุมัติให้ใช้สำสุด มาดำเนินการฝึก นศท.

    ๒) ปรับกระบวนการเรียนการสอน และการฝึกให้เป็นแบบ Active Learning และนำแนวทางการฝึก นศท. ของครูฝึก นศท.นแบบมาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมทุกวิชา

    ๓) พัฒนาครูฝึก นศท. ให้มีมาตรฐาน โดยยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะของครูฝึกตามแนวทางของครูฝึก นศท. ต้นแบบ

    ๔) ส่งเสริมให้ นศท. ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการเสริมสร้างให้มีคุณลักษณะ ๘ ประการของ รด.New Gen.

    ๕) ให้หน่วยทหารทุกระดับของ ทบ. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการฝึก นศท. ตามที่หน่วยรับผิดชอบการฝึก นศก ร้องซอ รวมทั้งจัดกิจกรรมปิดหน่วยทหารเพื่อให้ นศท ได้เข้าศึกษาดูงาน

    ๖) ให้หน่วยขยายผลการให้ความสำคัญกับการฝึกนศท ให้ ผกก ผู้บกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยการประชาสัมพันธ์การ์ฝึก นศท. อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง การจัดกิจกรรมปิดหน่วยฝึกวิชาทหารต้อนรับผู้ปกครอง นศท. (Open House)

    ๗) ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้ นศท. ทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ อำนาจตุลาการ และหน่วยงานด้านความมั่นคง (๔ เสาหลัก) โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของทหร ทั้งงานปกติ งานสนาม งานพิเศษที่กองทัพได้รับมอบจากรัฐบาล เพือให้เกิดความเช้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของทหารที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชน

    ๘) ให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันการแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVD 19) ซึ่งเป็นโรคติศต่ออันตรายตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติต่ออันตรายให้ นศท. มีดวามปลอดภัย

    ๙) นำโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันมาดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้นศท. ได้ฝึกปครองตามสายการบังคับบัญชา ทั้งนี้ หน่วยฝึกวิชาทหารจะต้องดำเนินการพัฒนาจัดหาเครื่องช่วยฝึก ให้มีความปลอดภัย มีความทันสมัย และเพียงพอกับจำนวน นศท. ที่เข้ารับการฝึกรวมทั้งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามฝึกและแหล่งเรียนรู้ภายในหน่วย ให้มีความพร้อมสุงสุด

 

ข. นโขบายเฉพาะ :

    ๑. ด้านทัศนคติของ นศท. และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ

        (ก) ให้ความสำคัญกับทัศนคติของ นศท ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกองทัพ โดยมีการตรวจสอบทัศนคติของผู้สมัคเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และกรณีตรวจพบ นศท ที่มีทัศนคติด้านลบต่อสถาบันและกองทัพ ให้กำหนดมาตรการดำเนินการ ตั้งแต่การอบรมปรับทัศนคติ การตัดคะแนนความประพฤติ จนถึงการพ้นสภาพเป็น นศท.

        (ข) ส่งเสริมให้ นศท มีความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริยไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นศท. เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาวิชา  "จิตอาสาพระราชทาน โดยทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาวิชา "คาสตร์พระราช สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

        (ค) ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและปลูกฝังให้ นศท ได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยให้ตระหนักและซาปซึ้งในการต่อสู้และเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้ดำรงรักษาชาติไทย อาทิเช่น  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช บูรพมหากษัตริย์ อื่นๆ วีรกรรมของทำสุรนารีและชาวบนบางระจัน เพื่อให้เข้าถึงความเป็นชาติในเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจำเป็นต้องรักษไว้ ทั้งนี้ ให้หน่วยฝึกวิชาทหารพิจารณาจัดหาสถานที่หรือห้องเรียน เพื่อปรับปรุงจัดทำเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ นศท ได้เข้าศึกษาและค้นหาข้อมูลที่สำคัญ

        (ง) จัดทำประวัติในการฝึกของ นศท.  แต่ละนาย ทั้งในความถนัดหรือความสามารถพิเศษในวิชาที่เข้ารับการฝึกตามหลักสูตร รวมถึงลักษณะด้านจิตใจ ความกระตือรือร้น ในการรับการฝึก รักการฝึกวิชาทหารมีระเบียบวินัยดี ตั้งแต่ นศท. เข้ารับการฝึกวิชาทหาร จนสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปิที่ ๓ หรือ ๕ และมีการบันทึกรายชื่อไว้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อพิจารณาใช้บระโยชน์ในการสมัครสอบ.เข้ารับราชการใน ทบ. และการคัดเลือกหรือสมัครเข้าเป็นกำลังพลสำรอง

 

    ๒. ด้านการดำเนินการฝึก

        (ก) ใช้หลักสูตรการฝึกที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่ง ทบ อนุมัติให้ใช้ล่าสุดมาดำเนินการฝึกอบรมนศท. (วิชาทหาร ร้อยละ ๕๕ วิชาทั่วไป ร้อยละ ๔๕)

        (ข) การฝึกบุคคลเบื้องต้น ให้หน่วยฝึกวิชาทหารยึดถือตามแนวทาง คู่มือการฝึกว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ ของโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์(รร.ทม.รอ.) พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นหลัก

        (ค) ผู้เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท. ทุกระดับต้องระลึกเสมอว่า การฝึก นศท. เป็นการฝึกเพื่อให้ นศท. เรียนรู้วิชาทหาร ทั้งด้านร่างกาย, ด้านจิตใจ, ความรู้ความสามารถ และทัศนคติ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกหลักสูตรพิศษ อาทิ หลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซล เพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถพิเศษของนศท. และการฝึกศิลปะป้องกันตัวสอดแทรกในการออกกำลังกายของ นศท.

        (ง) มุ่งเน้นการฝึกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ นศท. ด้านความมีวินัย การแต่งกายลักษณะทหารที่ดี และการแสดงความเคารพ ทั้งในและนอกหน่วยฝึกวิชทหาร ให้ปรากฎและเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนที่พบเห็น โดยให้มีการฝึกปรับปรุงวินัยเพิ่มเติมจากการฝึกปกติ กรณีกระทำผิดวินัยหรือการแต่งกายไม่เหมาะสม

        (จ) จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กำลังพลสำรอง อย่างจริงจัง เพื่อให้ นศท. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะกำลังพลสำรองของกองทัพเมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารโดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อมีการเรียกเข้ารับราชการทหาร ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และ พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘

        (ฉ) สอดแทรกการฝึกทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิหยา รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์และคามรักชาติให้กับ นศท. ในทุกขั้นตอนของการฝึก เพื่อหล่อหลอมให้ นศท. มีจิตสำนึกความรักชาติและกองทัพ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน

        (ช) ริเริ่มให้มีการอบรม และปถูกฝัง นศท. ในเรื่อง การข่าว เพื่อทำหน้าที่แจ้งเบาะแสบุคคลหรือขบวนการที่เป็นภัยต่อวามมั่นคงของชาติตามขีดความสามารถ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของ นศท.เป็นลำดับแรก เพื่อเสริมระบบข่ายงานข่าวตามโครงการแหล่งข่าวประชาชนของ ทบ.

        (ซ) หน่วยฝึกวิชาทหาร ต้องให้ความสำคัญกับมาตรการการจัดการฝึกวิชาทหารให้กับนศท. โดย นศท. ทุกนายจะต้องได้รับการฝึกภาคปกติตรงเนื้อหาวิชาจำนวน ๘๐ ชั่วโมง โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบ นศท. ว่าด้วย การปกครองบังคับบัญชา การฝึกและการสอบ นศท. พ.ศ.๒๕๖๑


ตอนที่ ๒ การฝึกและการสอบ ดังนี้

    (๑) นศท. ที่มีความจำเป็น สามารถขาดการฝึกภาคปกติได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ หรือ ๑๖ ชั่วโมง ของเวลาการฝึก (๘๐ ชั่วโมง)

    (๒) นศท. ที่ขาดการฝึกภาคปกติเกินกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ ๓๖ ชั่วโมง ของเวลาการฝีก (๘๐ ชั่วโมง) โดยไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์ฝึกชดเขยจะหมดสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ต้องตกซ้ำขั้น

    (๓) การลาหรือการขาดการฝึกภาคปกติทุกครั้ง หน่วยฝึกวิชาทหารต้องแจ้งให้ผู้ปกครอง นศท. ทราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ลาหรือขาดการฝึก

    (๔) ในกรณีที่ นศท. ขาดการฝึกภาคปกติเกิน ๑๖ ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่งๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเท่านั้น (รายละเอียดตาม ผนวก ค ข้อ ๔) และได้รับอนุญาตให้ลาถูกต้อง โดยสถานศึกษาวิชาทหารรายงานฝึกชดเชยตามเกณฑ์การผ่อนผัน จึงจะไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติและต้องมาเข้ารับการฝึกชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ขอลา

    (๕) การลงโทษ นศท. ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ นรด. ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาการฝึกและการสอบ นศท. พศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้แก่ การตัดคะแนนความประพฤติโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในระเบียบฯ และการลงโทษทุกครั้งจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ นศท. ทราบ

    ๓) ด้านการพัฒนาครูฝึก

        ก) ให้หน่วยฝึกวิชาทหาร พัฒนาและต่อยอดครูฝึก นศท. ต้นแบบ โดยพัฒนาเทคนิคการฝึกการเรียนการสอน และเน้นให้ นศท. มีส่วนร่วม มีความสนุก ผ่อนคลาย เกิดความประทับใจ แต่อิงหลักการ/เนื้อหาวิชที่กำหนด เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็น "รด.New Gen."

        ข) การแก้ปัญหาการขาดแคลนครูฝึก ให้ดำเนินการ ดังนี้

            (๑) ให้หน่วยฝึกวิชาทหารขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึก นศท. จากหน่วยทหารในพื้นที่ โดยอาจขอรับการสนับสนุนครูฝึกเป็นบุคคล หรือแบ่งมอบให้เป็นสถานีฝึก หรือแบ่งยอด นศท. ให้ฝึก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรในการจัดการฝึกโดยเฉพาะครูฝึกหญิง เพื่อมาปกครองดูแล นศท.หญิง ๑ - ๕

            (๒) จัดให้มีการ์ฝึกทบทวนครูฝึกให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นในลักษณะ Unit School

            (๓) ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร : หน่วยฝึกวิชาทหารต้องจัดการฝึกและอบรมให้ผกก. เช่นเดียวกับครูฝึก เพียงแต่ความเข้มข้นด้านการฝึกอาจไม่เท่ากับครูฝึก แต่ต้องให้เห็นผลชัดเจนว่ามีการยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นจากเดิม ทั้งนี้ ต้องมอบหมายหน้าที่ให้ในขีดความสามารถ เช่น การตรวจสอบยอด นศท. การชี้แจงสิทธิหน้าที่ นศท., การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนหรือในสถานีฝึก เป็นต้น

            (๔) นศท. ชั้นปีที่๔- ๕: ตำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๔ -๕ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึกในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ - ๓ และการประชาส้มพื้นธ์ นศท. ศึกษาต่อในชั้นปีที่ ๔ - ๕ให้มากขึ้น

            (๕) การเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการ ด้วยวิธีการรับสมัคร โดยการเรียกกำลังพลสำรองพร้อมใช้งานสนับสนุนให้ นศท. และ ศฝ/นฝ.นศท.มทบ. เพื่อทำหน้าที่ครูฝึก นศท. ในการฝึกภาคปกติและภาคสนาม

            (๔) ด้านความปลอดภัย : ให้ยึดถือคำชี้แจงเรื่องการจัดการความปลอดภัยในการฝึกของ ทบเป็นแนวทางในการดำเนินการ ต้องกำหนดให้มีนายทหารนิภัยการฝึก ทำหน้าที่ชวยเหลือผู้บังคับหน่วยในการควบคุม กำกับดูแลความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการฝึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกในเรื่องที่เสี่ยงอันตราย ทั้งนี้ สามารถเสนอแนะให้ระงับกาฝึกในเรื่องที่อาจเป็นอันตราย ให้อยู่ในดุลยพินิจของนายทหารนิรภัยการฝึก

    ๓. ขอบเขต : คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔)

    ๔. วัตถุประสงค์

        ก. เพื่อให้นักศึกษาทั้งชายและหญิงที่สมัครเข้ารับกาฝึกวิชาทหาร มีความรู้วิขาทหาร ทั้งในหางเทคนิคและทางยุทธวิธีตามลำดับ ดังนี้

            (๑) นศท. ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ให้มีความรู้และมีทักษะวิชาทหารเบื้องตันอย่างเพียงพอ ได้รับการสร้างเสริมลักษณะทหารอย่างเข้มงวด จนมีบุคลิกเป็นทหาร มีความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการฝึกในชั้นปีที่สูงขึ้น รวมถึงให้ได้รับการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักหมู่คณะและเป็นผู้มีความเสียสละต่อส่วนรวม

           (๒) นศท. ชั้นปีที่ ๓ ให้มีความรู้ความสามารถทางทหาร ตลอดจนมีลักษณะผู้นำในระดับผู้บังคับหมู่ สามารถใช้อาวุธประจำกายและทำการยิงอย่างได้ผล

           (๓) นศก ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ให้มีความรู้ความสามารถทางทหาร และมีลักษณะผู้นำในระดับรองผู้บังคับหมวด และผู้บังคับหมวด ตามลำดับ มีความสามารถอย่างเพียงพอต่อการนำหน่วยในระดับหมวด

       ข. ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ นศท. มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้มีจิตสำนึกในเรื่องความเสียสละต่อสังคมส่วนรวมรวมทั้งมีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทัพ

       ค. เพื่อให้ นศท. เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัคับบัญาชโดยเคร่งครัดปฏิบัติอยู่ในกรอบประเพณี และวัฒนธรมที่ดีของชาติ มีสุภาพและพลามัยแข็งแรง มีความอดทน และอดกลั้น สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่ยากลำบาก

       ง. เพื่อให้ นศท. มีส่วนร่วมในการรณรงค์ และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง

       จ.เพื่อให้ นศท. มีความรัก ความสามัคคีในหมู่ นศท.ด้วยกัน และปฏิบัติตนเป็นแกนนำสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในสังคมและประเทศชาติ

 

 Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com