ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ส่วนราชการ
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่าย ธก.กพ.
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletฝ่ายการเงิน
bulletหน่วยฝึก
bulletส่วนการศึกษา
dot
สถานศึกษาวิชาทหารในสังกัด
dot
bulletจ.นครนายก
bulletจ.ปราจีนบุรี
bulletจ.ฉะเชิงเทรา
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
ระบบ e-Learning
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
ดูภาพการฝึก(CCTV)admin
dot
bulletดูภาพการฝึก(CCTV)
bulletดูภาพการฝึกCCTV
bulletรวมภาพกิจกรรม
การเขียนเรียงความ article

การเขียนเรียงความเรื่อง "พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน"

1. นศท.ทุกคนต้องเขียนเรียงความส่ง ศฝ.นศท.มทบ.12

2. หัวข้อ    "พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน"

3. วัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นศท.แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์สำหรับปีการศึกษา 2556 นรด.กำหนดให้ หน่วยฝึก นศท.ทัวประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้ นศท.เขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง "พ่อหลวง...น้ำพระทัยสู่บ้านของฉัน" ทั้งนี้ให้ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วย ที่จะต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจให้ นศท.เขียนบทเรียงความด้วยความตั้งใจ และมีเวลาในการเขียนให้เพียงพอ

4.หลักการเขียน

        4.1 ความรู้ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ประทับใจ
        4.2 เรื่องราวต่างๆในจังหวัดในอำเภอ ในตำบล-หมู่บ้านและครอบครัวของตนที่สถาบันพระมหากษัตริย์(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระนางเจ้าฯ,พระบรมวงศานุวงศ์)ได้มีพระเมตตาหรือเป็นแรงบันดาลใจ
        4.3 โครงการพระราชดำริหรือโครงการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระราชดำริภายในท้องถิ่นของตน สำนึกแห่งความเป็นไทยของผู้เขียน

5. เงื่อนไข

        5.1 นศท.ทุกคนต้องเขียนเรียงความโดยให้ ศฝ.นศท.มทบ.12 คัดเลือกบทเรียงความที่ดีที่สุดเสนอถึง นรด.ถ้าผ่านมาตรฐาน นศท.รายนั้นไม่ต้องสอบทฤษฎีและคัดเลือกเข้าประกวดด้วย นศท.ที่เขียนไม่ผ่านมาตรฐาน ถ้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องสอบข้อเขียนตามปกติและต้องเขียนใหม่ให้ดีกว่าเดิม ห้ามเขียนพอให้เสร็จไป
        5.2 เป็นความรับผิดชอบของ ศฝ.นศท.มทบ.12 ที่จะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ นศท.เขียนด้วยความตั้งใจแล้วให้กลับไปเขียนที่บ้าน หาก นศท.ผู้ใดเกิดอุปสรรคการเขียนที่บ้าน จึงกำหนดให้มารวมเขียนที่หน่วย และผลงานนี้ต้องถูกสุ่มตรวจเพื่อให้คะแนนเป็นอีกข้อหนึ่งของโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันฯด้วย
        5.3 กำหนดให้ นศท.ทุกนาย เขียนบทเรียงความด้วยลายมือตนเองหรือพิมพ์(18 พอยน์) ความยาวเนื้อเรื่องบรรยายไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ เอ-4 และมีการให้คะแนนในการเรียนการสอนภาคปกติ

6. รางวัลที่จะได้รับเมื่อได้รับการพิจารณาจาก นรด.ดังนี้
        6.1 รางวัลชนะเลิศ                        1    รางวัล
        6.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ       1    รางวัล
       6.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     1    รางวัล
       6.4 รางวัลชมเชย                            3    รางวัล

7. ก่อนสิ้นเดือน ก.ย.56 หรือสอบถามได้ที่ เวปบอร์ด ศฝ.นศท.มทบ.12 www.nstprachin.com

8. ประกาศผลการพิจารณาภายใน ธ.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.tdd.mi.th
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

การเขียนเรียงความ articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๒
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : nstprachin@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com