ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot




วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ (VISION) ศฝ.นศท.มทบ.๑๒


 

พันธกิจ (MISSION) ศฝ.นศท.มทบ.๑๒

                1. ผลิตนักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณภาพ สร้างให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติและยกระดับให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคง 
อันทรงคุณค่าของกองทัพบก
                2. พัฒนาและเสริมสร้างครูฝึกให้เป็นไปตามครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้นแบบ มีความรู้ในเรื่องที่สอน มีความสามารถในการถ่ายทอด เป็นแบบอย่างที่ดีและเข้าใจจิตวิทยาของวัยรุ่น                
                3. พัฒนาการฝึกให้มีมาตรฐานและจัดกระบวนการสอนแบบ Active Learning
                4. สร้างนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณลักษณะเป็น รด.New Gen 8 ประการ สนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติ
                5. จัดตั้งเครือข่าย รด.จิตอาสา สนับสนุนทางราชการและช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ
                6. เสริมสร้างปลูกฝังอุดมการณ์ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหาษัตริย์
                7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวของหน่วย
                

 







Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com