ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
ฝ่ายสนับสนุน

 

ฝ่ายสนับสนุน

-ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับตำราเอกสารคำบรรยายและสิ่งพิมพ์เพื่อการฝึกศึกษา
-ผลิต,แจกจ่าย,เก็บรักษา,ซ่อมบำรุงและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกทุกประเภท
-ดำเนินการเกี่่ยวกับการส่งกำลังซ่อมบำรุงของหน่วย
-วางแผนประสานงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานการส่งกำลังบำรุง
-ดำเนินการสนับสนุนเครื่องช่วยฝึกทุกประเภท
-ดำเนินการรักษาพยาบาลขั้นต้นให้กับนักศึกษาวิชาทหารในระหว่างเข้ารับการฝึกศึกษา
-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

พ.ท.สมศักดิ์ เหมือนคิด
หน.ฝ่ายสนับสนุน

 


 

          
  ร.ท.ประภาส นวลกมล
ผช.หน.ฝ่ายสนับสนุน
ร.ต.ประสิทธิ์ ซื่อสัตย์
ผช.หน.ฝ่ายสนับสนุน

 

          
จ.ส.อ.นิยม คงคา
ส.ส่งกำลัง
จ.ส.อ.แสงสุรีย์ แพลูกอินทร์
เจ้าหน้าที่ สป.๕
จ.ส.อ.อัคยุทธ พุดสี
ส.ช่างอาวุธ

 

          
จ.ส.อ.สมรรถชัย ระวิพันธ์
ส.ยานยนต์
ส.อ.บุญยิ่ง ปรอยกระโทก
เจ้าหน้าที่คลังอาภรณ์ภัณฑ์
ส.อ.พงษ์ศักดิ์ สินารักษ์
พลขับรถ

 

 

 

ส.ท.เนตรนิพนธ์ วังสวัสดิ์
พลขับรถ
ส.อ.หญิง กนกวรรณ ประกาลัง
เสมียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com