ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
ฝ่ายเตรียมการ
ฝ่ายเตรียมการ

-มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารรวมทั้งการฝึกศึกษาอื่่นๆ
-กำหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษา
-กำหนดตารางฝึกสอนต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกศึกษาที่ได้รับอนุมัติ
-ตรวจสอบรายงานและประกาศผลสอบวิชาทหาร
-วางแผนโครงการและเสนอแนะเกี่ยวกับสถิติและการรายงาน
-ดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติผลการศึกษาที่เกียวข้อง
-บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์  037- 213 - 349

 

 

พ.ต.พัลลภ   โอริส
น.เตรียมการ

 

     


 

  ร.ท.วินัย พูนทรัพย์
ผช.น.เตรียมการ

 

 

 

     
จ.ส.อ.อนันต์ ตระกูลทุม
ส.เตรียมการ
จ.ส.อ.ศุภฤกษ์ มูลพลาศัย
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

 

 

 

          
ส.อ.นุชิต ไชยพงษ์
ผช.ส.เตรียมการ
  ส.ท.จุมพล ปรีดาภรณ์
เสมียน เตรียมการ

 

 

ฝ่ายกิจการพลเรือนและกรรมวิธีข้อมูล
-ดำเนินการรับสมัครกำลังพลและ นศท.จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งการจัดเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของหน่วยเหนือ
-ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับ ชป.กร. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ให้ความช่วยเหลิอประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ
-การให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลต่างๆ
-ดำเนินการกำกับดูแลเว็บไซต์และแพลทฟอร์มประชาสัมพันธ์ของหน่วยให้เป็นปัจจุบัน
-ควบคุมและกำกับดูแลการประชุมทางไกลผ่านจอภาพและเครื่องขยายเสียงทุกกิจกรรมของหน่วย
-บันทึกภาพนิ่ง,วิดีโอ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยและกิจการนักศึกษาวิชาทหาร
-ดูแลและจัดการระบบการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

 

 
ร.ท.สุครีพ  บุญผาย
น.กิจการพลเรือน/กรรมวิธีข้อมูล

 

 

 
ร.ท.นพพล  พรินทรากูล
ผช.น.กิจการพลเรือน/กรรมวิธีข้อมูล

 

 

 

       

              ร.ต.จิณณวัตร ชูอิ่ม               ครูวิชาทหารราบ

 

 จ.ส.อ.ประสงค์ ช่วยผักแว่น
เจ้าหน้าที่ กรมมวิธีข้อมูล

 

 

 

 

 

 
ส.อ.กีรติ ทับลอยฟ้า
เสมียน กิจการพลเรือน
ส.อ.ชินรัตน์ บุญประสิทธิ์
ส.กิจการพลเรือน
 

 

 


                                                                                                                                                                            

         
ส.อ.อุกฤษณ์ พรมเสน
ส.กิจการพลเรือน
 

ส.ต.พงศกร หมื่นศรี
เสมียนกรรมวิธีข้อมูล

 

 

 

 

 ฝ่ายข่าว

-จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง จนท.และดำเนินการซักซ้อมอัคคีภัย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามวงรอบ
-จัดทำ รวบรวมและรายงานเกี่ยวกับแหล่งข่าว
-รายงานการตรวจเอกสารตามวงรอบ

จ.ส.ท.ปภังกร พรมบุตร
ส.การข่าว
ส.ท.กันตวัฒน์ พวงมาลีประดับ
ผช.ส.การข่าว

 
 


 Copyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com