ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
ข้อปฏิบัติ

ข้อปฎิบัติระหว่างรับการฝึกวิชาทหารของ นศท.จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

                         1. เครื่องแบบ นศท.จะต้องตัดเย็บด้วยให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ทุกชิ้นส่วน

                         2. เมื่อแต่งเครื่องแบบ นศท.ต้องแต่งกายให้ถูกต้อง เรียบร้อย ตลอดระยะเวลา 
นับตั้งแต่ออกจากบ้านถึงสถานฝึกสอนวิชาทหารทั้งเที่ยวไปและกลับ

                         
3. ผมจะต้องตัดสั้นตามที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนดตลอดระยะเวลาที่เป็นนศท.

                         4. รักษาวินัย และประพฤติปฎิบัติตนตามระเบียบโดยเคร่งครัด

                         5. เข้ารับการฝึกสอนวิชาทหารตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนวิชาทหารได้ด้วย
เหตุใดก็ตามให้ทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้กำกับ นศท. ของสถานศึกษาวิชาทหารของตนก่อนถึงวันเข้ารับ
การฝึกสอนวิชาทหารไม่น้อยกว่า 
1 วัน หากไม่สามารถกระทำได้ให้ทำรายงานภายหลังวันฝึกสอนก็ได้ไม่เกิน 1 วัน

                         6. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการย้ายภูมิลำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และการพ้นจากสถาน
ศึกษาวิชาทหารไม่ว่ากรณีใด
 ให้แจ้งและส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงตามกรณีให้ผู้กำกับ นศท. สถานศึกษาของตนทราบ
เพื่อทำการแจ้งให้
   หน่วยบัญชาการกำลังสำรองทราบ ต่อไป

                         7. เมื่อสถานศึกษาวิชาทหาร แจ้งหรือประกาศ นศท.ไปติดต่อหรือนำหลักฐานให้กับผู้กำกับ นศท.
ด้วยประการใดก็ตามให้
  นศท. รีบปฎิบัติตามภายในเวลาที่สถานศึกษากำหนด  มิฉะนั้น นศท. อาจจะต้องเสียสิทธิ
ของตนในบางประการก็ได้

                         8. เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 
1 หรือ 2 แล้ว ไม่ประสงค์จะรับการฝึกวิชาทหารต่อ  ในชั้นสูง
ต่อไปอีกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ดำเนินการขอหลักฐานหนังสือสำคัญประจำตัวแสดง วิทย ฐานะสอบได้วิชาทหารทันที
โดยทำการติดต่อขอจากเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน
   กองการ เตรียมพล  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  หรือแผนกการฝึก
กำลังสำรองมณฑลทหารบก หรือ จังหวัดทหารบก ที่
  นศท.ทำการฝึกวิชาทหาร  เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับนำไปแสดง
ขอสิทธิในโอกาสต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ นศท.

การรับสมัครและรายงานตัว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สิทธิของนศท.
การแต่งตั้งยศ
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com