ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
สิทธิของนศท.

 1. ลดวันรับราชการในกองประจำการ  

             เพื่อให้มีผู้นิยมเข้ารับการฝึกวิชาทหารมากขึ้น  ทางราชการจึงให้สิทธิในการงดเว้นเข้ารับราชการตามพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ดังนี้ 
             ก) สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1  อยู่ในกองประจำการ 1 ปี 6 เดือน ถ้าร้องขออยู่ในกองประจำการ 1 ปี
             ข) สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2  อยู่ในกองประจำการ 1 ปี ถ้าร้องขออยู่ในกองประจำการ 6 เดือน 
             ค) สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3  ขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน
โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจำการ

          หลักฐานการขอรับสิทธิ คือ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสอบได้วิชาทหาร  ที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
ออกให้ การขอหลักฐานเมื่อผลสอบวิชาทหารประจำปีการศึกษาได้ประกาศผลการสอบแล้ว นศท.ที่สอบได้วิชาทหารชั้นปีที่ 1
แล้วไม่มีโอกาสจะเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อชั้นสูงในปีถัดไปจะด้วยเหตุใดก็ตาม  ให้ นศท.ผู้นั้นรีบทำการติดต่อขอรับหนังสือ
สำคัญประจำตัวแสดงวิทยาฐานะสอบได้วิชาภายในเวลา 30 วัน  นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบการติดต่อขอหนังสือสำคัญ ฯ
ให้ดำเนินการขอต่อเจ้าหน้าที่ตามสะดวกของ นศท.ดังนี้

                      -  แผนกการฝึกกำลังสำรองมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบกติดต่อได้เฉพาะ  นศท.ที่แผนกการฝึกนั้น
ทำการฝึก ฯ นั้น ๆ ทำการฝึกสอนวิชาทหารเท่านั้น 
                      -  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง  (แผนกทะเบียน กองการเตรียมพล) นศท.ที่สำเร็จการฝึกชั้น ต่าง ๆ และ
สถานศึกษาวิชาทหารต่าง ๆ ทุกแห่ง ไปติดต่อขอรับหนังสือสำคัญ ฯ ได้

2.  การยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ 
               นศท.ที่อยู่ในระหว่างรับการฝึกวิชาทหาร (ได้แก่ นศท.ที่ นสร. และ แผนกการฝึกส่วนภูมิภาครับลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกวิชาทหารหรือรอรับสิทธิชั้นต่าง ๆ) มีสิทธิได้รับการยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และการที่จะได้รับ
สิทธิยกเว้น ฯ นั้น นศท.ผู้มีสิทธิจะต้องปฎิบัติดังนี้
                2.1 ผู้มีอายุครบ 20 ปี  (นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ใน พ.ศ.ใด  ให้นำสำเนาในสำคัญ
(แบบ สด.9) และใบแจ้งย้ายภูมิลำเนาทหารแบบ สด.10 ถ้ามี พร้อมกับเขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้น/พ.ศ.ที่รับ
การฝึกวิชาทหาร เลขทะเบียน นศท. และที่อยู่ ในปัจจุบัน  ไว้หลังสำเนาแบบ สด.9 ด้วยทุกคนไปมอบให้กับผู้กำกับ
นศท.ภายในเดือน ส.ค.ของปีนั้น หรือ ตามกำหนดที่ทางสถานศึกษาวิชาทหารกำหนดให้ส่ง เพื่อขอยกเว้น ฯ ให้
                2.2 ประมาณเดือน ธ.ค. ของปีที่ยกเว้น ฯ ให้ติดต่อกับผู้กำกับ นศท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน
ขอทราบผลการขอยกเว้น ฯ ของตนว่าได้ทำการขอยกเว้น ฯ และทางกระทรวงกลาโหมแจ้งการสั่งการยกเว้น ฯ
มาให้ทราบแล้วหรือไม่ประการใด  หากได้ทำการขอยกเว้นฯ และรับแจ้งตอบจากกระทรวงกลาโหมแล้ว ก็เป็นอันว่า
ได้รับสิทธิยกเว้น ฯ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  และ ไม่ต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามหมายเรียก (หมายเกณฑ์) ได้
                2.3 นศท.ที่ขอยกเว้น ฯ ไว้แล้ว ปีต่อไปถ้ายังอยู่ในระหว่างรับการฝึกวิชาทหารหรือรอรับสิทธิในสถานศึกษา
วิชาทหารเดิม  ก็ไม่ต้องทำการขอยกเว้น ฯ อีกเว้น นศท.ที่ลาออกและย้ายไปเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อสถานศึกษาวิชา
ทหารแห่งอื่น  ที่ต้องทำการขอยกเว้น ฯ ให้ใหม่ในสถานศึกษาวิชาทหารแห่งใหม่
                2.4 นศท. ที่พ้นสถาพการเป็น  นศท. ตามระเบียบ รด.ว่าด้วยการฝึกวิชาทหารจะด้วยเหตุใดก็ตามถือว่าเป็น
ผู้หมดสิทธิได้รับการยกเว้น ฯ   นศท.ผู้นั้นจะต้องรายงานตัวให้ผู้กำกับนศท.สถานศึกษาวิชาทหารของตนได้ทราบ
เพื่อจำหน่ายและขอถอนการยกเว้นฯ ต่อไป  และจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร  (สัสดีอำเภอ) 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันหมดสภาพ นศท.เพื่อแจ้งเหตุที่ตนหมดสภาพการเป็น นศท.และหมดสิทธิได้รับการยกเว้นฯ
เพื่อขอรับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกในปีต่อไป  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร   หากผู้ใดไม่ปฎิบัติตาม
จะมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. สิทธิการได้รับการแต่งตั้งยศ
              
สิทธิการได้รับแต่งตั้งยศของ นศท.นี้  ได้ออกเป็นระเบียบกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จ
การศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2503
โดยสรุปดังนี้ .-

สำเร็จการ
ศึกษาวิชาทหาร

 สำเร็จวิชาสามัญ

 ได้รับยศ

 เงื่อนไข

ชั้นปีที่ 1

มัธยมศึกษาตอนปลาย, ด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี จาก ม.ต้น หรือ เทียบเท่า

ส.ต., จ.ต., จ.ต.

รับราชการทหารกองประจำการ
ครบกำหนดแล้ว

ชั้นปีที่ 2

ไม่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชั้นปีที่ 1

ได้รับปริญญา,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ส.ท., จ.ท.,
จ.ท.

รับราชการทหารกองประจำการ
ครบกำหนดแล้ว

ชั้นปีที่ 2

ม.ปลาย, ด้านวิชาชีพหลักไม่น้อยกว่า 2 ปีจาก ม.ต้น หรือเทียบเท่า

ชั้นปีที่ 3

ไม่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

ชั้นปีที่ 2

ได้รับปริญญา,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร
วิชาชีพไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา

ส.อ., จ.อ., จ.อ.

รับราชการทหารกองประจำการ
ครบกำหนดแล้ว

ชั้นปีที่ 3

มัธยมศึกษาตอนปลาย, ด้านวิชาชีพไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า 3 ปีจาก ม.ต้น หรือ เทียบเท่า

ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

ชั้นปีที่ 3 

ได้รับปริญญา,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตรเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา

จ.ส.ต., พ.จ.ต.,
พ.อ.ต.

ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

ชั้นปีที่ 4

ไม่ได้รับปริญญา,อนุปริญญา,ประกาศ-
นียบัตรเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา

ชั้นปีที่ 4

ได้รับอนุปริญญา, ประกาศนียบัตรเทียบเท่าอนุปริญญา

จ.ส.ท., พ.จ.ท.,
พ.อ.ท.

ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

ชั้นปีที่ 4

ได้รับปริญญา, ประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญา

จ.ส.อ., พ.จ.อ.,
พ.อ.อ.

ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

ชั้นปีที่ 5

 ศึกษาในหลักสูตรปริญญา หรืออนุปริญญาแต่ไม่สำเร็จ

ชั้นปีที่ 5

ได้รับปริญญา,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ปริญญา หรืออนุปริญญา

ว่าที่ ร.ต.

ขึ้นทะเบียนและนำปลดแล้ว

การขอแต่งตั้งยศทหาร  นศท.ซึ่งสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เมื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการครบ
กำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว  จะมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งยศตามระเบียบกองทัพบกที่กำหนดไว้ดังนี้.-
                 - ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ สำเร็จการศึกษา
ทางด้านวิชาชีพ  ซึ่งมีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือหลักสูตรการศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าเมื่อได้รับราชการในกองประจำการครบกำหนดและปลดเป็นทหาร
กองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วให้ขอแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี ได้       
                - ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญา,อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา เมื่อได้เมื่อได้รับราชการในกองประจำการครบกำหนดและปลดเป็น
ทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว  ขอแต่งตั้งยศเป็น สิบโท ได้  นศท.ผู้มีสิทธิ์ดำเนินการ
ขอรับสิทธิ์ดังนี้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยให้หน่วยทำการขอแต่งตั่งยศให้ดังต่อไปนี้
          - แผนกการฝึกกำลังสำรองมณฑลทหารบกหรือจังหวัดทหารบก  เฉพาะ นศท. ที่รับการฝึกและสอบได้ที่
แผนกการฝึกนั้น ๆ เท่านั้น
          - หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (แผนกทะเบียน  กองการเตรียมพล) นศท.ที่รับการฝึกและสอบได้วิชาทหาร
จากสถานศึกษาวิชาทหารทุกแห่ง
หลักฐาน ที่ นศท.จะต้องนำติดตัวไปแสดงด้วยคือ
            1. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน
            2. หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะที่สอบได้วิชาทหาร      
            3. วุฒิการศึกษา  เช่น  ใบสุทธิ  ประกาศนียบัตร ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง
            4. สำเนาทะเบียนบ้าน 


4. สิทธิได้คะแนนเพิ่มเติมเมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหาร 
             นศท.ที่ไปสมัครสอบเข้าโรงเรียนทหาร  ถ้านำหลักฐานการสอบได้วิชาทหารชั้นใดชั้นหนึ่งไปแสดง
จะได้คะแนนเพิ่มร้อยละตามระเบียบที่กำหนดให้  ดังนี้.-

               4.1 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เพิ่มให้ร้อยละ 3
               4.2 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เพิ่มให้ร้อยละ 4
            
4.3 
ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ร้อยละ 5
               4.4 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ร้อยละ 6 
               4.5 ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ร้อยละ 7

 
เกี่ยวกับ นศท.

การรับสมัครและรายงานตัว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อปฏิบัติ
การแต่งตั้งยศ
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com