ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
การแต่งตั้งยศ

 การแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร

             การแต่งตั้งยศ นศท. ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จะดำเนินการหลังจากกานำ นศท. ขึ้นทะเบียนกองประจำการ
และนำปลดเป็นทหารกองหนุน  ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของ กห.
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร โดยมี นสร.(กตพ.นสร.) เป็นหน่วยดำเนินการขอแต่งตั้งยศในระดับนายทหาร
สัญญาบัตรให้กับ นศท. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับนายทหารประทวน ศสร. และ ศฝ.นศท.มทบ/นฝ.นศท.จทบ.
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบในการขอแต่งตั้งยศให้กับ นศท.ที่ฝึกวิชาทหารกับหน่วย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นสร.ว่าด้วย
สิทธิและการอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ.2547
           1. หลักฐาน
                1.1 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
                1.2 ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537
                1.3 ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538
           2. ความหมาย
                2.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายความถึง สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร
ของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
                2.2 สำเร็จการศึกษา หมายความถึง สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาของทางราชการ
หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
           3. หลักเกณฑ์ การขอแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการฝึก
วิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2524
           4. วิธีดำเนินการ
                การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร
                4.1 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.เป็นผู้รวบรวมหลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศ
ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งยศให้ต่อไป (สำหรับกรณีที่
นศท.ชั้นปีที่ 5 ที่จบไปแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งตั้งยศ สามารถนำหลักฐานมาติดต่อ กตพ.นสร. เพื่อขอแต่งตั้งยศ
ก็ได้
                4.2 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร มีดังน ี้
                      - ข้อมูลการแต่งตั้งยศ 3 ฉบับ (แบบ ทบ.349-020)
                      - รายการตั้งประวัติ, แบบกรอกข้อมูลทหารกองหนุน (ทบ.349-019)
                      - สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5
จำนวน 3 ฉบับ
                      - สำเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษา (ปวส.,ปริญญาตรี) จำนวน 3 ฉบับ
                      - สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หน้าที่มีรูปถ่าย จำนวน 3 ฉบับ 
                      - สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (หน้า – หลัง) จำนวน 3 ฉบับ
                      - คำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารประทวน เมื่อสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ
ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
                      - สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อบิดามารดา จำนวน 3 ฉบับ
                      - สำเนาคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน(บป.1)หรือสำเนาสูติบัตร(กรณีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าว)
จำนวน 3 ฉบับ
                      - หลักฐานเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
                      - บัตรประจำตัว นศท. จำนวน 3 ฉบับ

                4.3 การแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร นสร.รายงานถึง รมว.กห. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับ
การแต่งตั้งยศ  โดยเสนอร่างคำสั่งต่อ ผบ.ทบ.เพื่อลงนามเสนอให้กระทรวงกลาโหม ออกเป็นคำสั่ง  เมื่อคำสั่งออกแล้ว
นสร.จะสำเนาคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป
                      การแต่งตั้งยศนายทหารประทวน
                4.4 ศสร., ศฝ.นศท.มทบ., นฝ.นศท.จทบ. เป็นผู้รวบรวมหลักฐานและดำเนินการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งยศฯ
ส่งให้ นสร.(ผ่าน กตพ.นสร.)เพื่อตรวจสอบและรายงาน ทบ.ต่อไป โดยให้ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.กำหนด
ระยะเวลารับหลักฐานประกอบ การแต่งตั้งยศ จาก นศท.ชั้นปีที่ 3 ให้เสร็จสิ้นก่อนการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 3
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
                 4.5 หลักฐานประกอบการแต่งตั้งยศนายทหารประทวน มีดังนี้
                     แต่งตั้งยศ ส.อ.
                            - ข้อมูลการแต่งตั้งยศ (แบบ ทบ.349)              จำนวน 2 ฉบับ
                            - สำเนา สด.9                                             จำนวน 2 ฉบับ
                            - สำเนาทะเบียนบ้าน                                    จำนวน 2 ฉบับ
                            - สำเนาวุฒิการศึกษาสำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษา (กรณีไม่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า)  จำนวน 2 ฉบับ
                            - สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.3) จำนวน 2 ฉบับ
                            - สำเนาบัตรประชาชน                                  จำนวน 2 ฉบับ

แต่งตั้งยศ จ.ส.ต.
     1. ใบรับรองการศึกษาระดับ ปวส.,ปริญญาตรี
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน 1 ฉบับ 
     3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศครั้งสุดท้าย       จำนวน 1 ฉบับ 
     4. สำเนา สด.8 หน้าที่มีรูปถ่าย               จำนวน 1 ฉบับ 
     5. สด.8 (หน้า – หลัง)                          จำนวน 1 ฉบับ 
     6. สำเนา สด.8 หน้าที่มีรูปถ่าย              จำนวน 1 ฉบับ 
     7. สำเนาบัตรประชาชน                        จำนวน 1 ฉบับ
     8. ใบรับรองผลการฝึกวิชาทหารชั้นปี 3    จำนวน 1 ฉบับ 
     9. บัตรประจำตัว นศท.                         จำนวน 1 ฉบับ

                  4.6 เมื่อ ศสร.,ศฝ.นศท.มทบ.,นฝ.นศท.จทบ.ได้รับสำเนา สด.42 ซึ่งมีเครื่องหมายทะเบียนกองประจำการ
จากสัสดีจังหวัดแล้ว ให้ตรวจสอบหลักฐาน และรายงานข้อมูลการแต่งตั้งยศ  พร้อมด้วยร่างคำสั่งกองทัพบกขอแต่งตั้ง
ยศให้ นสร. (ผ่าน กตพ.นสร.) จำนวน 5 ชุด  โดยยกร่างคำสั่งละไม่เกิน 1,000 นาย  และในร่างคำสั่งเดียวกันจะต้องขอ
แต่งตั้งยศชั้นเดียวกัน สำหรับร่างคำสั่ง กองทัพบก ให้แยกผู้ขอ
แต่งตั้งยศออกเป็นแต่ละจังหวัดภูมิลำเนาทหาร
                  4.7 ให้รายงานถึง ผบ.ทบ. ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มีสิทธิขอรับการแต่งตั้งยศ  โดยเสนอร่างคำสั่ง
ให้ ผบ.ทบ.ลงนาม เมื่อ ผบ.ทบ.หรือผู้รับคำสั่งฯ ได้ลงนามในคำสั่ง ทบ. แล้วให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่คำสั่งกองทัพบก พ.ศ. 2509  เมื่อคำสั่งออกแล้ว นสร. จะสำเนาคำสั่งให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
เกี่ยวกับ นศท.

การรับสมัครและรายงานตัว
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ข้อปฏิบัติ
สิทธิของนศท.
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com