ReadyPlanet.com
dot dot
dot
พ.อ.ธนวัฒน์  วิริยาวุทธ
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติและภารกิจของหน่วย
bulletนโยบายด้านการฝึก
dot
dot
bulletฝ่ายเตรียมการ
bulletฝ่ายสนับสนุน
bulletหน่วยฝึก
dot
dot
bulletผกท.จว.นครนายก
bulletผกท.จว.ปราจีนบุรี
bulletผกท.จว.ฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletจังหวัดนครนายก
bulletจังหวัดปราจีนบุรี
bulletจังหวัดฉะเชิงเทรา
dot
dot
bulletพ.ร.บ.รับราชการทหาร
bulletการลงบัญชีทหารกองเกิน
bulletสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
bulletโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการ
bulletการปฏิบัติระหว่างรับการฝึก
bulletระเบียบและคำสั่ง
dot
dot
bulletนศท.ชั้นปีที่ 1
bulletนศท.ชั้นปีที่ 2
bulletนศท.ชั้นปีที่ 3
bulletนศท.ชั้นปีที่ 4
bulletนศท.ชั้นปีที่ 5
dot
dot
bulletภาคปกติ
bulletภาคสนาม
bulletจิตอาสา
dot
dot
คุณสมบัติของผู้สมัคร

 คุณลักษณะของผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

                1. เป็นชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย

                2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับคำยินยอมจาก 
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

                3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร พ
.. 2497

     4. ไม่เป็นบุคคล ซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตามกฎหมายที่ออกตามความ
ในมาตรา 13 
(3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..2497

     5. มีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และต้องไม่อยู่ในภาวะโรคอ้วนซึ่งมีดัชนีความหนา
ของร่างกาย ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
 (ดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) = นำหนักตัว (กก.)/ส่วนสูง 2 
(เมตร))

                  6. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ไม่ต่ำกว่าตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้

 
 
 
อายุ/ปี

ชาย

หญิง

ความขยายของอก (ซม.)

น้ำหนัก

กก.

ความสูง

ซม.

น้ำหนัก

กก.

ความสูง

ซม.

หายใจเข้า

หายใจออก

ไม่เกิน 15

16

17

18

19 - 22

75

76

77

78

80

72

73

74

75

77

42

44

46

48

51

152

154

156

158

160

41

42

43

44

45

148

149

151

151

152

                 7. มีความประพฤติเรียบร้อย

                 8. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว

     9คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

                     9.1 กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เปิดทำการฝึกวิชาทหาร

                    9.2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีผลการศึกษาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป

                    9.3 ในกรณีที่การสมัครในรอบแรกมีผู้สมัครผ่านการทดสอบร่างกายเกินกว่าจำนวนที่กองทัพบกต้องการ 
จะพิจารณาผลการศึกษาของผู้ที่มีผลการศึกษาสูงกว่าเข้ารับการศึกษาก่อนเท่ากับจำนวนตามที่กองทัพบกต้องการ

               10. เงื่อนไขบังคับต้องปฏิบัติตามระเบียบ หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ดังนี้

                    10.1  ต้องสมัครและรายงานตัวจึงจะเข้ารับการฝึกได้

                    10.2  ต้องชำระเงินบำรุงเพื่อส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร

                    10.3  ต้องไว้ทรงผมตามระเบียบหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ความยาวด้านหน้า  ไม่เกิน 7 ซม.

                    10.4  ต้องแต่งกายตามระเบียบ ฯ ที่กำหนด

                    10.5  ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด

                    10.6  ผู้สมัครเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 (ชาย,หญิง)ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามระเบียบ ฯ 
ที่กำหนด ดังนี้

ลำดับ

การทดสอบ

ชาย

หญิง

จำนวน

เวลา

จำนวน

เวลา

 1

ดันพื้น

22 ครั้ง

2 นาที

15 ครั้ง

2 นาที่

 2

ลุก – นั่ง

34 ครั้ง

2 นาที

25 ครั้ง

2 นาที

 3

วิ่ง

800 เมตร

3 นาที 15 วินาที

800 เมตร

4 นาที

 
เกี่ยวกับ นศท.

การรับสมัครและรายงานตัว
ข้อปฏิบัติ
สิทธิของนศท.
การแต่งตั้งยศ
การขึ้นทะเบียนกองประจำการ
แบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ Linkage Center articleCopyright © 1962 nstprachin thailand

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 12
ที่อยู่ :  906 หมู่ที่ 12 : ตำบลดงพระราม : อำเภอเมือง
จังหวัด :ปราจีนบุรี     รหัสไปรษณีย์ :25000
โทร :  037213446 ,037213349     แฟ็กซ์ :  037213446
อีเมล : rdmtb@gmail.com
เว็บไซต์ : www.nstprachin.com